Spółka OSIEDLE MŁODYCH specjalizuje się w kompleksowym prowadzeniu inwestycji budownictwa mieszkaniowego. Współpracujemy z Inwestorem na każdym etapie inwestycji, każdorazowo dostosowując zakres świadczonych usług do potrzeb zgłaszanych przez naszych kontrahentów. 

Nasze działania rozpoczynamy już na etapie przygotowania inwestycji, poprzez:

 • doradztwo w procesie zakupu gruntu;
 • profesjonalną ocenę przydatności terenu na cele inwestycyjne;
 • ustalenie programu inwestycyjnego pod katem oczekiwań Inwestora;
 • analizę chłonności terenu;
 • określenie standardów wykonania i struktury inwestycji;
 • określenie wstępnego budżetu i opłacalności inwestycji;
 • opracowanie koncepcji architektonicznej;
 • organizację i przeprowadzenie postępowania na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej;
 • uzyskanie warunków technicznych od gestorów mediów;
 • nadzór i weryfikacja rozwiązań projektowych pod względem rozwiązań technicznych i optymalizacji kosztów;
 • określenie wstępnych kosztów inwestycji i ich spójności z oczekiwaniami Inwestora oraz wytycznymi projektowymi i założonymi standardami wykonania inwestycji;
 • określenie wstępnego harmonogramu rzeczowo – finansowego inwestycji;
 • uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy lub analiza miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod kątem przyszłego programu inwestycyjnego;
 • nadzór nad wykonaniem projektu architektoniczno – budowlanego;
 • nadzór nad kosztami inwestycji na etapie projektu budowlanego;
 • kontrola i odbiór projektu architektoniczno – budowlanego od wykonawcy, zatwierdzenie z rekomendacją dla Inwestora;
 • uzyskanie pozwolenia na budowę;
 • kontrola kosztów i realizacji założeń inwestycyjnych;
 • nadzór nad wykonaniem i ocena projektu przetargowego i wykonawczego;
 • kontrola kosztów i ich zgodności z założeniami budżetowymi.


W trakcie procesu budowlanego prowadzimy stały nadzór nad realizacją inwestycji, obejmujący:
 • wykonanie specyfikacji przetargowej i zorganizowanie przetargu na generalnego wykonawcę inwestycji;
 • przygotowanie umowy z generalnym wykonawcą i rekomendacja do decyzji i akceptacji Inwestora;
 • wprowadzenie generalnego wykonawcy na plac budowy;
 • nadzór nad realizacją inwestycji, sprawdzenie realizacji pod kątem spójności z pozwoleniem na budowę, założeniami projektowymi, standardami inwestycji, budżetem, bieżąca kontrola jakości wykonywanych robót, terminów jej realizacji oraz zgodności z harmonogramem realizacji inwestycji;
 • odbiory częściowe, faktury, raporty wewnętrzne, prowadzenie koordynacji budowy;
 • nadzór nad pracami generalnego wykonawcy i projektanta w ramach nadzoru autorskiego.


Nasza współpraca z Inwestorem trwa aż do zakończenia i rozliczenia inwestycji oraz przekazania obiektu do użytkowania. Działania te, w szczególności obejmują:
 • odbiory końcowe wielobranżowe i odbiór końcowy inwestycji;
 • rozliczenie rzeczowo – finansowe inwestycji, raporty, dokumentacja;
 • pozwolenie na użytkowanie obiektu;
 • operaty geodezyjne;
 • uzyskanie zaświadczeń o samodzielności lokali i założenie kartotek;
 • zarządzanie obiektem i administrowanie do czasu przekazania Inwestorowi lub wspólnocie.


Ponadto, na każdym etapie procesu inwestycyjnego:
 • obsługujemy toczące się postępowania administracyjne;
 • dokonujemy kontroli dokumentów i kosztów inwestycyjnych;
 • wykonujemy comiesięczne raporty dla Inwestora;
 • współpracujemy z jednostkami administracji państwowej, samorządowej, organami nadzoru budowlanego.

Wszystkie prawa zastrzeżone
@2010 www.osiedle-mlodych.pl
[zamknij]

sztuk
stan magazynowy: dużo
dodaj do koszyka